Stifterne

Stiftelsen Oslo Middelalderby ble opprettet etter initiativ fra foreningen Middelalder-Oslo ved foreningens leder Odd Einar Dørum, med støtte fra seks historieinteresserte enkeltpersoner. Stiftelsen ble opprettet på foreningens 25-årsdag, St. Hallvards dag 15. mai 2020

Odd Einar Dørum
Tidligere statsråd, leder av foreningen Middelalder-Oslo
«Gjenoppbygde bygårder og et gjenoppsatt havnemiljø ved Vannspeilet kan gjøre oss kjent med middelalderens Oslo. Gjenoppbygging og bruk hører sammen, og mens én bygård kan bli middelalderleirskole, kan en annen reises på gammelt vis og gjøre oss kjent med gamle håndverk.»

Christian Ringnes
Investor og eiendomsutvikler
«Det er viktig å ta vare på våre røtter og vår felles historie. Og dess flere historieriktige byggverk som kan bli reist, dess lettere vil det bli å forstå Oslos middelalderby. I tillegg kan gjenskapte bygninger og uteområder bli en fin ramme for både permanente aktiviteter og festivaler.»

Per Ditlev-Simonsen
Tidligere ordfører i Oslo
«De mange spor etter Oslo fortid gjør det helt realistisk å gjenskape gateløp og bygninger som i kombinasjon med de fantastiske ruinene, vil gi oss et sterkt bilde av livet i byen for rundt 1000 år siden. Ikke minst vil gjenreiste brygger og sjøbuer kunne minne oss om at Oslo oppstod som havneby.»

Leif Gjerland
Historieformidler, tidligere informasjonsleder i Miljøbyen Gamle Oslo
«Oslo var bysamfunnet som forsvant da det ble begravet som et «Nordens Pompeii» på 1600-tallet, det vi i dag bare ser et ekko av. Tenk når vi en dag kan få gjenoppleve det Oslo vi i dag bare ser ruiner og gjenværende gateløp etter, og lære dem å kjenne som en gang levde der og grunnla dagens bysamfunn.»

Lars Windfeldt
Investor og eiendomsutvikler
«Det er unikt å ha fotavtrykket etter en middelalderby midt i sentrum! Og når hele Bjørvika nå transformeres, blir det viktigere enn noen gang å skape identitet rundt denne delen av vår historie. Det bør være mulig å gjenskape deler av det gamle gatenettet og gjenoppbygge tidsriktige enkeltbygg.»

Gro Siri Ognøy Johansen
Leder av Modus senter for middelaldermusikk
«Det vil være viktig for alle generasjoner å lære mer om middelalderens estetiske innhold gjennom ulike kunstformer, som aktiviteter og opplevelser rundt matkultur, lyd og fantasi. Som et eksempel kan ModusHuset ved Saxegården være et rom for gjenklang av middelalder.»

Per Johan Placht
Investor og eiendomsutvikler
«Hvis vi kobler sammen historie, kvalitet og tid, både kan og bør alt spennende kunne skje her. En tilrettelagt middelalderby kan bli som en skikkelig lunge i alt det travle, et flott område for lek, opplevelse og rekreasjon som binder sammen Ekebergåsen, fjorden, ny bebyggelse, gamle ruiner og ro.»